Základné povinnosti zamestnávateľov v rámci BOZP
Business

Základné povinnosti zamestnávateľov v rámci BOZP

Zaistenie BOZP je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa. Tým sa predchádza vzniku pracovných úrazov a ďalším nemilým scenárom, ku ktorým by mohlo dôjsť. Bohužiaľ rad podnikateľov nedodržiava ani základné povinnosti, ktoré mu zákon o BOZP ukladá. A to by stačilo len osloviť firmu Extéria, ktorá je poskytovateľom poradenstva v oblastiach BOZP a PO. Mimochodom, o firme sa dočítate na internete v referenciách a recenziách.

Ako zamestnávateľa vás iste zaujíma, aké sú vaše povinnosti v rámci BOZP. Je ich rovno niekoľko. Spomeňme si však aspoň niektoré – tie základné.

Povinnosť viesť dokumentáciu BOZP

Jednou z týchto povinností je povinnosť viesť dokumentáciu BOZP. Čo sa týka jej rozsahu, ten je daný právnym predpisom. Tiež je uzákonené, že dokumentácia musí byť pravidelne aktualizovaná. Obsiahnuté v nej majú byť hlavne prevencia rizík, tiež organizačné a prevádzkové bezpečnostné predpisy a v neposlednom rade aj pracovné úrazy alebo informácie o školení zamestnancov.

Povinnosť zabezpečiť školenie BOZP

Ďalšou povinnosťou, ktorú zamestnávatelia majú, je povinnosť zabezpečiť školenie BOZP. Školenie musí podstúpiť všetci pracovníci, aby tak boli informovaní o všetkých ich rizikách, ale aj povinnostiach.

Školenie sa zásadne vykonáva pri nástupe do práce, tiež v pravidelných intervaloch (minimálne raz za dva roky) a potom tiež priebežne, keď dochádza k zmenám pracovných podmienok.

Povinnosť zabezpečiť ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky – to je ďalšia vec, na ktorú musí zamestnávatelia myslieť. Ich povinnosťou je zabezpečiť ochranné pracovné prostriedky, túto povinnosť im taktiež udeľuje zákonník práce. A zamestnanci ako takí sú zase povinní ochranné pracovné prostriedky nosiť a využívať.

Do ochranných pracovných prostriedkov spadajú okrem rukavíc alebo heliem tiež umývacie, čistiace aj dezinfekčné prostriedky, dnes tiež rúška.